Lębork

W średniowieczu Lębork był niewielką osadą położoną na terenie kasztelanii białogardzkiej. Aneksja Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków w 1308 roku spowodowała konflikt z księciem Przybysławem II, kasztelanem pomorskim. Wówczas została zniszczona Białogarda, chociaż prawnie należała do księcia aż do 1315 roku.

Lębork
Zamek krzyżacki w Lęborku, fot. Jerzy Strzelecki, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Upadek Białogardy oraz położenie Lęborka na ważnym trakcie handlowym ze Szczecina do Gdańska przyczyniły się do rozwoju osady. W 1341 roku Krzyżacy lokowali Lębork na prawie chełmińskim, a kilka lat później rozpoczęli budowę murowanego zamku. Zlokalizowano go w południowo-wschodnim narożu miasta, w obrębie jego fortyfikacji, z którymi był sprzężony.

Niewielki zamek został założony na planie prostokąta o wymiarach 55 x 65 m. W jego południowo-wschodnim narożu wzniesiono dom zakonny, połączony murami obronnymi z trzema czworobocznymi basztami w pozostałych narożach. Brama wjazdowa na dziedziniec zamkowy była usytuowana w kurtynie północnej, natomiast w kurtynie wschodniej znajdowała się furta zamkowa. W obrębie murów dziedziniec zamkowy został podzielony na dwie części sztucznym kanałem poprowadzonym na osi wschód – zachód. Kanał, zwany Młynówką, doprowadzał wodę do młyna i browaru, usytuowanych przy zachodniej stronie murów. Czterokondygnacyjny dom zakonny, o wymiarach 11 x 47 m, nie posiadał w elewacji południowej (od strony rzeki) otworów okiennych, jedynie strzelnice usytuowane na poddaszu. Jego krótsze ściany, wschodnia i zachodnia, zwieńczone były schodkowymi szczytami.

Lęborski zamek był siedzibą wójtów krzyżackich podlegających komturii gdańskiej. Pierwszym urzędującym wójtem, wzmiankowanym w 1363 roku, był Dietrich von Loupheim.

Po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku uszkodzony zamek został zajęty przez wojska polskie. Jednak na początku 1411 roku, po zawarciu I pokoju toruńskiego powrócił we władanie zakonu.

W lutym 1454 roku, po wybuchu powstania antykrzyżackiego, zamek i miasto zostały zajęte przez wojska polskie. W 1455 roku król Kazimierz Jagiellończyk przekazał Lębork księciu pomorskiemu Erykowi II. W 1456 roku miasto wraz z zamkiem zostały zajęte przez wojska krzyżackie. Po zakończeniu działań wojennych i zawarciu II pokoju toruńskiego w 1466 roku król ponownie przekazał Lębork księciu Erykowi II. W 1526 roku król Zygmunt I Stary nadał Lębork w lenno książętom zachodniopomorskim.

Lębork
Zamek krzyżacki w Lęborku, fot. Jerzy Strzelecki, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

W 2. połowie XVI wieku, w trakcie rządów książąt pomorskich, nastąpiła największa przebudowa lęborskiego zamku w stylu renesansu. W środkowej części domu zakonnego wzniesiono zewnętrzną wieżę z klatką schodową, dzieląc jego fasadę na dwie nierówne części. Od wschodu, między domem zakonnym a kanałem Młynówki, wzniesiono dwukondygnacyjne skrzydło zamku, tzw. Nowy Dom, o długości 18 m. W jego przyziemiu znajdowała się kuchnia i łaźnia, a na piętrze — pomieszczenia mieszkalne. Na środku dziedzińca, wzdłuż kanału, wzniesiono budynek tzw. Kancelarii.

Po bezpotomnej śmierci księcia Bogusława XIV w 1737 roku Lębork został włączony do Korony, jednak 20 lat później został przekazany w lenno elektorom brandenburskim. Podczas „potopu” szwedzkiego zamek wraz z miastem znacznie zniszczony.

Po I rozbiorze Polski w 1772 roku Lębork znalazł się w zaborze pruskim, a zamek stracił swój charakter obronny. W XIX wieku rozebrano mury obronne, budynek Kancelarii oraz tzw. Nowy Dom. Na dziedzińcu wzniesiono nowe zabudowania młyna. Basztę północno-zachodnią przebudowano w tzw. Dom Młynarza, natomiast basztę północno-wschodnią – w dom dla służby. Basztę południowo-zachodnią wbudowano w budynek mieszkalny usytuowany obok domu zakonnego.

W połowie lat trzydziestych XX wieku dom zakonny został zaadaptowany na siedzibę urzędów, co doprowadziło do przebudowy jego wnętrz oraz elewacji, w których wybito szereg regularnie rozmieszczonych okien. Obecnie w dawnym zamku krzyżackim mieści się siedziba Sądu Rejonowego.

Fot. tyt.: Tomasz Górny (Nemo5576), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons